O nás

Posudzovanie zhody výrobkov

 • Posudzovanie zhody podľa EÚ smerníc Nového prístupu a podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre: strojové zariadenia, hračky, jednoduché tlakové nádoby, kotly, výťahy, tlakové zariadenia, elektromagnetickú kompatibilitu, zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, rádiové zariadenia, spotrebiče spaľujúce plynné palivá, emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.
 • Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Odborné posudzovanie výherných prístrojov podľa zákona č. 30/2019 Z.z.

Naša notifikácia - zoznam

Naša autorizácia - zoznam

Certifikácia
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky vykonáva podľa ISO/IEC 17065 certifikáciu:

 • strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov, oceľových lán, spotrebného tovaru, hracích automatov a stavebných výrobkov
 • Certifikácia solárnych kolektorov a systémov v systéme Solar Keymark
 • Vykonávanie skúšok a vydávanie ATP certifikátov podľa Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch na ich prepravu
 • Certifikácia systémov manažérstva EN ISO 9001
 • Certifikácia systému výrobcov zdravotníckych pomôcok, systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 13 485
 • Certifikácia nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku a certifikácia systému riadenia výroby v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Certifikácia osôb podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17024

Skúšanie
 • Skúšky strojov, výrobných zariadení, spotrebného tovaru, technických zariadení budov a stavieb, elektrických zariadení a tepelnej techniky
 • Mechanické skúšky materiálov v ťahu, tlaku a ohybe
 • Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelej atmosfére
 • Skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch
 • Skúšky starnutia materiálov v umelej atmosfére - xenotest
 • Klimatické skúšky materiálov

Inšpekcie
 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. - OPO
 • Vykonávanie inšpekcií podľa zákona č. 133/2013 Z.z.

Kalibrácia meradiel
 • dĺžky, tlaku, teploty, akustického tlaku a mechanického kmitania, vodomerov, sily, momentu sily - momentových kľúčov, elektrických veličín a váh

Overovanie meradiel - overovacia značka M47
 • Merače pretečeného množstva vody.
 • Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory.
 • Momentové kľúče.
 • Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel.

Ďalšie odborné služby
 • termovízna diagnostika
 • meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov


Zoznam kontaktov

OBCHODNÉ ODDELENIE - PRVÝ KONTAKT